Политика за защита на личните данни

Настоящият документ има за цел да информира  нашите клиенти  – физически лица, относно това как ние, АР АУТО ООД, при осъществяване на дейността ни, събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили или създали и които са свързани с вас. 

Ние сме съобразили настоящата Политика за защита на личните данни със Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR), в сила от 25 май 2018 г. Съгласно Регламента и българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Вие, като физическо лице, сте субект на лични данни. Ние се явяваме администратор на Вашите лични данни, които обработваме. Нашите идентификационни данни като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

Вашите лични данни се обработват от:

АР АУТО ООД (Администратора),  

ЕИК 203410679

седалище и адрес на управление гр. София, Гр. София, ж.к. Младост 3, бул. „Филип Аврамов“, бл. 347

тел: 0899 53 50 50, е-mail:office@ar-auto.net 

Удостоверение за администратор на лични данни от КЗЛД с Идент.№ 414688.

 

Личните данни, които се обработват от АР АУТО ООД  са:

> две имена

> адрес за вземане и/или доставка на пратка (офис на Куриер)

> телефон

> ЕГН (само в случай, че Клиентът - физическо лице изисква данъчен документ - фактура)

и се съхраняват за срок от 5 г., считано от датата на сключване на договор, съгласно Общите условия на Администратора.

Правното основание за обработване на лични данни е сключен договор, по който сте страна или предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.Целта на обработката е изпълнение на договора, по който сте страна, както и отразяването му в счетоводните документи на Администратора. Непредставянето на гореописаните лични данни прави невъзможно изпълнението на договора освобождава Администратора от всякакава отговорност по повод на това неизпълнение.

АР АУТО ООД може да разкрива и предава Вашите лични данни на обработващи лични данни, а именно:

> куриерски фирми,

> счетоводна фирма.

> както и подизпълнители, при спазване условията на националното законодателство и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения за нашите клиенти, в резултат на автоматизирано обработване на техни лични данни.

Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

> Право на достъп до личните данни, свързани с Вас - можете да поискате по-подробна информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги разкриваме;

> Правото да поискате коригиране на неточните лични данни, свързани с Вас - когато обработването не отговаря на изискванията на закона;

> Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите когато има жалба, която е в процес на разглеждане;

> Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни - при наличие на законово основание за това или когато то е за целите на директния маркетинг;

> Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) - в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване, когато Вашият легитимен интерес има превес над нашите законни причини за обработване, или когато обработването е в нарушение на приложимото законодателство;

> Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);

> Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата Ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни;

> Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

За да упражните правата си следва да отправите искането си на посочените най-долу електронна поща или адрес. По всяко време имате достъп до Вашите лични данни, обработвани от Администратора, като можете да подадете заявление за информация, коригиране, изтриване, ограничаване, преност на данни. Форма на заявлението можете да откриете тук. Същата можете да изпратите по пощата или на e-mail:office@ar-auto.net

Вие по всяко време имате право на обжалване пред Комисия за защита на личните данните (КЗЛД).

Настоящите разпоредби относно защита на данните се прилагат за обработването на данни от “АР АУТО“ ООД,  ЕИК 203410679 със седалище и адрес на управление гр. София, Гр. София, ж.к. Младост 3, бул. „Филип Аврамов“, бл. 347, тел: 0899 53 50 50, е-mail:office@ar-auto.net и за уеб страница www.ar-auto.net.

За всякакви въпроси, свързани със защита на личните ви данни може да свържете на ел. поща office@ar-auto.net